بایگانی

فریدا آفاری: درباره حمله روسیه به اوکراین

افغانستان به مثابه چالشی در برابر فمینیسم

میزگرد: جنبش زنان افغانستان و ایران، مسایل مشترک، پیوند متقابل

کودتای فاشیستی در آمریکا، آینده ترامپیسم و چشم انداز جنبش‌های اجتماعی

جنبش “من نیز” در ایران و فمینیسم مدافع الغای نظام زندان در آمریکا

جنبش “من نیز” در ایران

خطر فزانیده جنگ مستقیم آمریکا علیه ایران: آیا راه خروجی وجود دارد؟

توده‌های مردم در ایران زیر فشار سیل، رژیم سرمایه‌داری دولتی نظامی و تحریم‌های امپریالیسم آمریکا

توجیه ناپذیر: دموکراسی، ضد انقلاب و لفاظی علیه امپریالیسم

چه نوع همبستگی بین‌المللی لازم است؟

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

آنچه معلمان معترض آمریکایی می‌توانند از اعتراضات معلمان ایرانی بیاموزند

از درک ویژگی‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی تا طرح بدیلی انسان باور علیه نظامی گری، بهره کشی، ناسیو …

خطر جنگ‌های وسیع‌تر در خاورمیانه و مسئولیت‌های سوسیالیست‌ها

ایجاد پیوند بین اهمیت جان سیاهپوستان و اهمیت جان سوری‌ها

بیانیه ی اتحاد سوسیالیست‌های سوری و ایرانی

گفت‌وگویی با فریدا آفاری درباره ی مسائل زنان