بایگانی

هگل و فروید؛ میان نفی و انکار

«توتم و تابوی» فروید بسان زیرمتن محوری شکست انقلاب بهمن و دور باطل معاصرش!

کتاب "مکتب لکان:روانکاوی در قرن بیست‌و‌یکم" نوشته میترا کدیور

هاله‌زدایی از یک کتاب تقدس‌یافته

شبح زندگی و چهره‌ی مرگ در سایه‌ی ویروس

در باب رانش مرگ و رانش زندگی فروید! یا چرا سوژه‌ی لکان رانش مرگ است!

سه جستار در باب روانکاوی « تکرار و دور باطل»! از دور باطل به رنسانس دورانی!

بُن بست ساختاری «عاشقی» از منظر فروید و لکان! یا چرا عشق «شدنی» است!

از اوشو تا فروید و لکان! چرا باید رویا ببینی، زیرا بیداربودن بُزدلی است!

مفاهیم سیمپتوم و افسردگی نزد فروید و لکان! یا راز «زخمهای نارسیسیک» ما!

چرا مردم از رهبران مستبد استقبال می‌کنند؟

درکِ خودزنیِ دختران در ایران و نقد یاوه‌بافی‌ها

تابلوی رستم و سهراب، سبک قهوه‌خانه‌ای، اثر حسن اسماعیل‌زاده

سهراب، اُدیپِ شرقی

لباس‌ها چه می‌گویند؟

روان‌رنجوری عصر ما: خودشیفتگی

ادبیات، بیان سرکوفته

«آیا فلسفه خود شر است؟»

لائوتزو از دیدگاه روانکاوی (۱)

وجدان و خشونت در آرای نیچه و فروید؛ امید سلطانی

پیوند سرکوب نیازهای جنسی با استبداد؛ فرهاد سلمانیان