بایگانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: چشم‌انداز فروپاشی کشور وظایف نیروهای ملی و مردمی – دکتر کورش عرفانی

آینده‌ی یک رژیم محکوم به فروپاشی ساختاری – دکتر کورش عرفانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: افتادن پایان عمر رژیم، پایان فروپاشی و آغاز نجات ایران

چرایی و چگونگی فروپاشی در ایرا ن کورش عرفانی، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رژیمی که از قطار تاریخ جا مانده

تکمله‌ای بر روند فروپاشی، چشم انداز و راه برون رفت

فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!

نقدی بر امپراتوری دروغ

کوروش زعیم: همه شرایط فروپاشی وجود دارد و وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدتر از زمان شوروی سابق ا …

براندازی یا فروپاشی

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۱۰)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۹)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۸)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۷)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۶)

پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۵)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۴)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۳)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۲)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۱)

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

فروپاشی رژیم نزدیک و خطر فروپاشی کشور جدی است

آماده سازی جامعه برای تغییرات آتی ( بخش دوم )