بایگانی

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

درآمدی بر مفهوم «شیئیت» در منظر مارکس

اندیشه‌هایی نه‌چندان بی‌قاعده درباره‌ی: فلسفه چیست؟ انقلاب چیست؟

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کارل مارکس – فریفتاری سرمایه‌ی بهره‌‌دار

بحران سرمایه‌داری در «تئوری‌های ارزش اضافی»

از تعینات ‘بازتابی’ و تعینات ‘مفهومی’ تا ‘ایده’

شناسایی عناصر «جامعه‌ی بدیل» در گروندریسه

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

گفتاری درباره‌ی فلسطین، اسراییل و سوسیالیسم

مفهوم هنر در گروندریسه

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

درباره‌ی مسأله‌ی سازمان و سازمان‌دهی

مارکس، سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی

مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب

مارکس، انگلس و حکایت پرماجرای جلد اول کاپیتال

سرمایه‌ی مالی و بحران سرمایه‌داری جهانی

دیالکتیک آزادی در عصر “مطلق” ها

دل نوشته‌ای ملهم از اعدام نوید افکاری

سیر تکوینِ کاپیتال: در پرتو مکاتبات مارکس و انگلس

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

تأملی اجمالی در میراث دوگانه‌ی جورج لوکاچ

سهمی در بازیافت انقلاب ۵۷ برای آغازی نو

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس

در روش شناسی مبانی آزادی

مبانی جامعه پساسرمایه داری در «سرمایه» مارکس

کارل مارکس و دیالکتیک رهایی «پرومته‌ی در زنجیر»

سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس