بایگانی

«یک میان‌پرده‌ی تشکیلاتی»: فصل نهم کتاب مارکسیسم و آزادی: از ۱۷۷۶ تا امروز

انسان‌ باوری مارکس برای امروز

از “گروندریسه” تا “سرمایه”, فرایند تحول طرح “نقد اقتصاد سیاسی”

به‌مناسبت یکمین سالگرد جنگ اوکراین

دیالکتیک جنبش انقلابی

دیالکتیک جنبش انقلابی

واکاوی «هستی‌شناسی هستی اجتماعی» لوکاچ، بخش «کار»

پان اسلاویسم و جنگ کریمه / فریدریش انگلس

مفهوم الغای کار در «گروندریسه» مارکس

سفری کوتاه به کتابنامه‌ی مارکس

درباره‌ی «دفترهای فناورانه»‌ی مارکس

اجتماع اتمی، استقلال فردی و فرمانروای مطلقه

ضرورت پرورش دیالکتیک برای جنبش‌های رهایی‌بخش امروز

پدیدارشناسی روح به روایت هگل جوانِ جورج لوکاچ

فرازهایی از مقدمه‌ی هگل بر «درس‌گفتارهای تاریخ فلسفه»

جشن الغاء سرواژ، مسکو، ۱۸۶۱

کارل مارکس و چشم انداز انقلاب در جوامع پیشاسرمایه‌داری

کارل مارکس درباره‌ی پرودون

ساختمان جلفای تخت جمشید، خیابان جلفا، تهران

شیوع عارضه‌ی نظریه‌ی ایران‌شهری، هایدگر و چالش چپ

سه گفت‌وگو با کارل مارکس

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

درآمدی بر مفهوم «شیئیت» در منظر مارکس

اندیشه‌هایی نه‌چندان بی‌قاعده درباره‌ی: فلسفه چیست؟ انقلاب چیست؟

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کارل مارکس – فریفتاری سرمایه‌ی بهره‌‌دار

بحران سرمایه‌داری در «تئوری‌های ارزش اضافی»

از تعینات ‘بازتابی’ و تعینات ‘مفهومی’ تا ‘ایده’

شناسایی عناصر «جامعه‌ی بدیل» در گروندریسه

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

گفتاری درباره‌ی فلسطین، اسراییل و سوسیالیسم

مفهوم هنر در گروندریسه