بایگانی

چگونه فلسفه یونان روح پرسشگری خود را در جهان اسلام از دست می دهد؟/نگاهی به کتاب «امتناع تفکر در فرهن …

نگاهی به فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته

گفت‌وگو و مصاِئب آن در عصر کینه‌ورزی

این جنبش، تماما برای دادخواهی‌ست؟

تاج زاده و شروطی برای حمایت-قسمت اول

جنبش سبز،کلاب‌هاوس و انتخابات

مصائب کنش مدنی در عصر بی‌کنشیِ انقلابی

تجربه یک عصبانیت

یاد بعضی نفرات..

اندیشه ورزی،روح جستار نویسی

حکایت انتخابات،کروبی یا موسوی

نگاهی به جلد اول کتاب در جستجوی زمان از دست رفته

بوخارین:دوباره مهاجر شوم؟نه نمی توانم

رنج مردم و کوری حاکمان

نگاهی به فیلم فرانتز-جنگ و بخشش

نگاهی به فیلم روبان سفید از میشائیل هانکه

خاطرات دانشجویی-پنج روز اعتصاب غذا در فروردین ۸۸

خاطرات دانشجویی،حق تحصیل

خاطرات دانشجویی،استقبال از استاندار دولت محمود

خاطرات دانشجویی،آگورای دانشجویی

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق-قسمت ششم

خاطرات دانشجویی، بازداشت ۱۵ دانشجو

مبارزات کارگری و یک تجربه از جامعه سوئد

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق-قسمت چهارم

خاطرات دانشجویی،کمیته انضباطی

خاطرات دانشجویی،درگیری با یک مامور امنیتی

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق – قسمت اول

اندیشه های توتالیتر در بین منتقدین

آرمانخواهان محصور

آیا سرکوب‌ها جواب داده؟