بایگانی

قطعنامه شورای حقوق بشر در باره ایران چه اهمیتی دارد؟

قطعنامه شورای حقوق بشر در باره ایران چه اهمیتی دارد؟

بیانیه‌ی شفاهی برای شورای حقوق بشر سازمان ملل – نشست ویژه‌ درباره‌ی ایران

نشست ویژه شورای حقوق بشر و  آب در خوابگه مورچگان ولایت!

نشست ویژه شورای حقوق بشر و  آب در خوابگه مورچگان ولایت!

روسیه از شورای حقوق بشر اخراج شد

روسیه از شورای حقوق بشر اخراج شد

ایران: بررسی سازمان ملل فرار دولت از تعهد به حقوق بشر را نشان می‌دهد

بیانیه مشترک ۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر برای درخواست تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل …

شورای حقوق بشر؛ نشست جانبی «اصول یوگیاکارتا+۱۰ و حمایت از حقوق افراد ترنس و با جنسیتهای گوناگون»

بیزاری‌درمانی بر روی کودکان اقلیت جنسی در ایران: نقض ممنوعیت مطلق شکنجه

حق زندگی بدون ترس

اعتراض جامعه جهانی نسبت به تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران

ایران بار دیگر نقض حقوق اقلیت‌های جنسی را انکار کرد

نقض حقوق “کودکان اقلیت جنسی” توسط ایران در گزارش دبیرکل سازمان ملل

دفاع از اصل برابری فارغ از گرایش جنسی در شورای حقوق بشر

«از توافق عمومی درباره‌ی گزارش‌گر ویژه‌ی مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید»

گشایش دومین نشست کارگروه بین‌دولتی سازمان ملل در باره‌ی شرکت‌های فراملیتی و موسسه‌های دیگر اقتص …

حقوق بشر جهان‌شمول زیر حمله: مقطع کلیدی برای شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر باید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند

پیشنهادهای جامعه بین الملل به ایران در روند بررسی ادواری جهانی

در شورای حقوق بشر سازمان ملل بیشتر عمل مورد نیاز است است تا حرف

شورای حقوق بشر سازمان ملل بایستی برای حق حریم خصوصی در عصر ارتباطات مجازی گزارشگر ویژه منصوب کند

دست‌آورد بیست وپنجمین جلسه شورای حقوق بشر برای مردم ایران