بایگانی

شورای نگهبان نهاد اجرایی انقباض،انسداد و استبداد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره نهم

شورای نگهبان نهاد اجرایی انقباض،انسداد و استبداد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره نهم

کنترل با شارژ کارت مترو

کنترل با شارژ کارت مترو

قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

سادیسم ضعیف کشی؛حتی به قیمت خودآزاری(مازوخیسم)!

سادیسم ضعیف کشی؛حتی به قیمت خودآزاری(مازوخیسم)!

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه3)

سازمان مجاهدین خلق لنگ حمام! (جعبه سیاه۳)

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

همه برای ولایت فقیه!

حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-95149.html

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

بیدی نیستم که با باد شنود برقصم!

درختان شنود؛میگن شنود نیست،اماباورنکنید!

دولت سایه…قسمت چهارم

هشتمین فایل ویدئویی از محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با کتاب و دو کتابی که اخیرا از من …

در باره یک پیامک تلفنی

شنود شیطان (قسمت سوم)

دم خروس21فرمان8ماده ای

خشت اول چونهدمعمارکج(دُم خروس۲۱)فرمان۸ماده ای

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

شنودشیطان(قسمت دوم)

«آذری ‌جهرمی بازجو بوده است»

شنود شیطان

شنود شیطان

حقیقت در مسلخ انحصار

چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر

سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)

سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)

اندر احوالات من(۱۰)…دولت سایه و…