بایگانی

بوسه – شعری از امیر سارم

نزدیک تر بیا!

دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای دکتر قاسملو و یاران‌اش

شعر “گرگ و میش”

گفتگو با جانی ممنوع!

بلوط پیر: به یاد ندا آقاسلطان در آن روزهای پر شور و شر

سنگ سار یک توله خرس!

چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

نهنگ شدن – Becoming Whales

شعری از خالد بایزیدی(دلیر) ترجمه به عربی‎

درد

دو شعر از روناک کاکه حمه سلیمانی- عراق

غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو

گوش‌بند‌های سرخ – شعری برای روز پدر

بگو ایران!

نگران

«مفقود الاثر»

نخستین اجرا

«عقاب »

سکوت

«نامرئی» و «سوت» دو شعر از آرزو نوری 

چند شعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای دوستداران و مدافعان صلح و آشتی 

کوتاه سروده‌های از قباد جلی‌زاده (شاعر معاصر کرد)

در این دنیای نابرابر!

به بهانۀ انتشار کتاب «سرگرم چیست باد وقتی نمی وزد؟»: جویندۀ زر در خیابان‌های زندگی

شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)

گلدان شکسته

هیات مرگ – سهیل نصرتی

دیدار ماه