بایگانی

و اشک می‌چکد از چشم‌های آیینه …

یادی از نادیا انجمن، فروغ افغانستان

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

شاعران جهانی کالج شعر – سعید بنایی

شاعران جهانی کالج شعر – ایوب احراری

شاعران جهانی کالج شعر – فاطمه قهرمانی

السا گیدلو؛ شاعری مبارز که برای لزبین بودن عذر نخواست

شاعران جهانی کالج شعر – ساریا ابرا

شاعران جهانی کالج شعر – مصطفا صمدی

دیل گپ_قطعه ۸۳

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 18

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 17

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 16

متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 15

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 14

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 13

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 12

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 11

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 10

متن شماره‌ی ۴۳ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۲ از کتاب دیلِ‌گپ

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 9

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 8

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 7

متن شماره‌ی۴۱ از کتاب دیلِ‌گپ