بایگانی

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) به آن ناشناسی که شعرهایم را دوست دارد

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) به مرد عبای شکلاتی

قرن سکوت / سرودۀ خالد بایزیدی (دلیر) / ترجمۀ پروفسور فاروق صفی زاده (بوره که یی)

چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر): تقدیم به محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

آفاقی

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

رضا مقصدی: آه…می‌کشم برای آب

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعراز شاعران بومی کانادا

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): به مردم مقاوم خرمشهر

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کولبران مام میهنم

sajad sepehri

غزل«چوگان خونین»

“دیگر نمی‌شود” شعری برای این روزها

نگاهی به مجموعه شعرهای خالد بایزیدی (دلیر) / پروفسو ر دکتر فاروق صفی‌زاده

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای سعیدسلطان پور

حیات نعمت سمرقندی: بازار را در مزار دیدم …

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کانون نویسندگان ایران

مگر آن مقتولان انسان نبودند؟! / شرم و حیا هم خوب چیزی است.

“بادِ استبداد” شعری برای محمد ثلاث

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

عروسی مرگ

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای زنان دربند و آزاده‌ی مام میهنم

یک قصه بود / هرچند ناتمام

چهار کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

من گریلایم / دو شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

تنها، صدای توست

تقدیم به مادرم و همه مادران سرزمینم