بایگانی

اطلاعیه در مورد تهدید وزیر حقیر و فاسد اطلاعات در مورد خانواده محترم اینجانب در ایران

نظام؛ چه نظامی!!

««تکلف»»

« کلاهبرداری با نام دین »

اطلاعیه بسیار مهم و روشنگرانه

تعدی به ناموس مردم

««افشاگری در مورد فساد و سوءاستفاده های گسترده شخص و خانواده حسن روحانی؛ آیا اصلا حسن روحانی به «هم …

« به علی خامنه ای؛ توصیه ای برای نجات از فساد و عقب افتادگی کشور »

«زمان بیداریست ای پوران ایران و ای پیران بیدار شوید.»

«منافق به انقلاب و دین »

«اطلاعیه بسیار مهم در مورد تهدید دولت روحانی»

خفقان

انقلابی دروغین

دربارهء تلاش پنهان و شدید برای رهبر شدن ناشایسته نالایق فاسد مجتبی خامنه ای انگل مردم ایران

حسد

عدالت در رژیم دیروز؛ عدالت در نظام امروز

«سوءاستفاده بسیار شدید و غیر انسانی تمامیت رژیم و وزارت اطلاعات و سپاه از توانائیها و شخصیت و توان …

خود فریبی

« دلقک محمد خاتمی »

« دست های پست استبداد »

عالم تو شوی؛ تو قطره دریایی

سرقت ظالمانه و شیطانی و وقیحانه میلیاردها دلاری و بالا کشیده شدن و دزدیده شدن حق و هدیه برای مردم ای …

خط قرمز ؛

« حسن گدا روحانی خائن؛ دروغگویی تازه »

دولت روحانی ناکارآمد و فاسد روحانی باید استعفا کند و با او مانند دولت برزیل برخورد شود

فیلم توضیح در مورد پاداش پادشاه عربستان به اینجانب که توسط نظام در حال دزدیده شدن است

«نظام فاسد شیطان»

«گر چه ویران مانده است باز این وطن؛ ای فراوان خار از او پر بار شد»

«لاف آزادی» – مکر و تبعیض و ستم پیداست هر جا در خروش

اطلاعیه در مورد سوءقصد و ترور الکترونیک با ارسال امواج کشنده