بایگانی

نامه افشاگرانه – خواهشمند است لطفا”به شخصیتهای نام برده شده در این نامه اطلاع دهید

سوءقصد مجدد وزارت تروریستی اطلاعات

” دارند برایم پاپوش می دوزند “

اطلاعیه در مورد توطئه وزارت سخیف اطلاعات

نامه اعتراضی به وزیر اطلاعات

«دچارِ توطئهء وزارت اطلاعات»

هان ای دیکتاتور؛ مرگت باد

خواهد گذشت دور تو هم ای خامنه ای

به خامنه ای

«ای خامنه ای، خودرای؛ بیدار»

نامه اعتراضی و افشاگرانه به حسن روحانی

«ای خامنه ای تو نیز می روی»

«ای خامنه ای می گذرد این دو روز هم»

هم باز می کنند همه مردمان قیام

می رسد ملت به حق خویش به تلاش

دور ستمها بگذرد

“دیکتاتور خائن”

« باز هم آزاد می گردد وطن»

«حبس در خود»

«ایستگاه آخر»

«بر کاخ ستم همیشهء ویرانی»

«شعله خورشید» شعری از مهندس شاهین میر محمد حسینی

«قلم بیدار» (شعر سانسور شده – نوشته شده در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی)

«گردش یک دره» شعر از مهندس شاهین میر محمد حسینی

« رهبرِ سفله»

سرقت بزرگ نظام فاسد دیکتاتوری کنونی (تصویری – یوتیوب)

سه چهار پاره دیگر از مهندس شاهین میر محمد حسینی

سه چهار پاره دیگر از مهندس شاهین میر محمد حسینی

گزارش سانسور شده سوءقصد وزارت اطلاعات به جان مهندس شاهین میر محمد حسینی در هلند

سه چهار پاره از مهندس شاهین میر محمد حسینی