بایگانی

«به علی گدا خامنه ای» مهندس شاهین میر محمد حسینی

«جمله باید روند این نظام و رهبریش»

دموکراسی باید و آزاد ایران

«خیال آئینه»

«شراب عشق»

« گردش یک دره »

آخوند تو پنداری که با قتل و ترور میمانی

بغض و کینه نظام فاسد و جنایتکار

خیانت و جنایت سازمان یافته نظام تروریستی

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “

برای رفتن دیکتاتور فاسد جنایتکار از قدرت و ترک آن در کوتاهترین زمان ممکن؛ تلاش کنیم

«بیداری ملت ز خواب»

Poem: “Sun will shine”

«توضیحات بسیار مختصر و مفید در مورد ادعای دروغین و اغراق آمیز یک موفقیت بودن قرار اتمی موسوم به برج …

اطلاعیه مهم در مورد سوءاستفاده پسران رانتخوار و مفتخوار خامنه ای و روحانی فاسد

اطلاعیه بسیار مهم در مورد سوءاستفاده شدید مالی و …محمود علوی وزیر اطلاعات و محمد جواد ظریف دو وز …

« سوءاستفاده پسران انگل رانتخوار و مفتخوار علی گدا خامنه ای و ملا گدا روحانی خائن سوءاستفاده گر از …

«خامنه ای ای وطن فروش خائن»؛ مهندس شاهین میر حسینی

سوءاستفاده بسیار شدید به اصطلاح وزیر خارجه رژیم محمد جواد ظریف خائن از مقام مملکتی؛ مهندس شاهین می …

ایران ز دورویی و ستم ویران است

« سوءاستفاده پسران انگل و رانتخوار و مفتخوار علی گدا خامنه ای و ملا گدا روحانی خائن سوءاستفاده گر»

«شعر در مورد زنان خارجی پسران روحانی»

ما نیز می توانیم