بایگانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!

پرونده‌سازی برای خانم زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه, محکوم است!

در محکومیت برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران هفت تپه و برای آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران …

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: کارگران باید به نیروی خود باور داشته باشند

در دفاع از نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نامهء سرگشادهء “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه” در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف

رویاروئی با کرونای طبیعی و کرونای سرمایه‌داری!

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

قدرت کارگر

پیروزی نان، کار، آزادی در دادگاه!

فراخوان همیاری کارگران نیشکر هفت‌تپه با سیل‌زدگان

تعداد کارگران دستگیرشده به ۲۰ نفر رسید

ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم