بایگانی

در ضرورت تشکل کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران: حقوق سندیکایی حقوق بشر است!

بیانیه همبستگی با همکاران مبارز سندیکایی در ایران که تحت فشارو سرکوب قرار دارند

تحریم تشکل‌های قلابی، ایجاد هسته‌های مخفی کارگری، و زمینه‌سازی اتحادیه‌های مستقل

سندیکای مستقل نباشد، قوانین هم معطل می مانند؛ در گفتگو با دکتر احمد علوی

روایتی از یک سرقت بزرگ

در نسبت سندیکا و شوراهای مستقل کارگری

بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان‌های سراسری کارگران در ایران

تنها خانه کارگران، «سندیکا» است که ندارند

گزارش: وضعیت حقوق کارگران و سرکوب فعالان سندیکایی در ایران

قطعنامه روز جهانی کارگر: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با اول می ۲۰۱۶

سندیکای مخفی، سندیکا نیست

حقوق و دستمزد در ایران، یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است

کشتار حوادث کار و خواب خوش مسئولان!

ریشه استبداد کهن و مطلق آسیایی : مانع عمده در ایجاد تشکل سراسری کارگران