بایگانی

زندانی سیاسی محمد حسنی: هم صدا با ملت ایران برای طلوع خورشید آزادی وطن!

زندانی سیاسی محمد حسنی: هم صدا با ملت ایران برای طلوع خورشید آزادی وطن!

محمد آشتیانی

اعتصاب غذای زندانی سیاسی محمد آشتیانی در حمایت از معلمین زندانی

اعدام

اعدام یک زندانی در کرج به درخواست معاون قوه قضائیه و دو اعدام دیگر در اصفهان

زندان مرکزی کرج

گزارشی از زندان مرکزی کرج؛ افزایش سرسام آور جمعیت و کم شدن جیره غذا و نان

اومیکرون در زندان

شیوع گسترده بیماری امیکرون در سالن های زندان مرکزی کرج

محمد آشتیانی

محرومیت زندانی سیاسی محمد آشتیانی از حداقل داروهای حیاتی در زندان مرکزی کرج

اعدام در کرج

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرج

فرهاد صالحی جبه دار

علیرغم مخالفت شاکی با اعدام متهم حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار اجرا شد

زندانی سیاسی محمد آشتیانی در معرض خطر خفگی و سکته قلبی

زندانی سیاسی محمد آشتیانی در معرض خطر خفگی و سکته قلبی

وخامت حال زندانی سیاسی محمدآشتیانی تا مرز خفگی در زندان و عدم رسیدگی به او

وخامت حال زندانی سیاسی محمد آشتیانی تا مرز خفگی در زندان و عدم رسیدگی به او

استمرار فشار بر زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در قرنطینه زندان مرکزی کرج

استمرار فشار بر زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز در قرنطینه زندان مرکزی کرج

برای اولین بار منتشر میشود کروکی درونی زندان مرکزی کرج - گزارشی مستند از این زندان جهنمی

برای اولین بار منتشر میشود: کروکی درونی زندان مرکزی کرج – گزارشی مستند از این زندان جهنمی

«یک روز در ندامتگاه کرج » از زبان یکی از زندانیان آزاد شده

برده داری در زندان مرکزی کرج و بیگاری کشیدن از زندانیان