بایگانی

رضا رستخیز

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در شیراز

یاسین زین‌الدینی

اعدام یک زندانی بلوچ در شیراز

طاهر عارفی

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در شیراز

اعدام

اعدام یک زندانی در شیراز

علی خیربین و مجید موسایی

اعدام سه زندانی در شیراز

اعدام

انتقال سه زندانی «مواد مخدر» جهت اعدام در شیراز

حمیدرضا خدابنده

اعدام پنج زندانی در شیراز

اعدام

اعدام سه زندانی در شیراز

اعدام

اعدام یک زندانی در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

اعدام

زندان مرکزی شیراز؛ انتقال چهار زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

اعدام

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در شیراز

اعدام

انتقال دو زندانی جهت اعدام در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

اعدام

انتقال سه زندانی جهت اعدام در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی «مواد مخدر» در شیراز

یونس ریگی رخشانی

عادل آباد شیراز؛ انتقال دو زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

اعدام

اعدام سه زندانی ازجمله یک تبعه افغانستان در شیراز

اعدام

اعدام سه زندانی «مواد مخدر» در شیراز

اعدام

اعدام سه زندانی در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

زندان مرکزی شیراز (عادل آباد)

اعدام یک زندانی تبعه افغانستان در شیراز

عبدالله شاهوزیی

اعدام یک زندانی بلوچ در شیراز

وحید نارویی

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در شیراز

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

اعدام

اعدام سه زندانی در شیراز

من فردا صبح برای اعدام می‌روم این‌بار دیگر مصنوعی نیست!

اعدام دستکم ۱۹ نفر در ۱۰ روز گذشته در زندان عادل آباد شیراز

اعدام یک زندانی در شیراز