بایگانی

ناصر عالیزهی و ناصر ازبکزهی

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دو زندانی بلوچ در جیرفت و زاهدان

محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی آکسون و ادریس بیلرانی

۱۱۴ اعدام در ایران از آغاز جنگ در غزه؛ اعدام مخفیانه سه زندانی بلوچ

اعدام

اعدام دو زندانی ازجمله یک تبعه افغانستان در زندان زاهدان

میثم چندانی

اعدام میثم چندانی، زندانی بلوچ متهم به محاربه پس از ۱۲ سال زندان

سعید علی‌زهی و اسماعیل علی‌زهی

اعدام مخفیانه دو برادر بلوچ در زاهدان

ظاهر نارویی

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم سه زندانی ازجمله یک زندانی بلوچ در زاهدان

عبدالصمد خادم

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

یعقوب اجباری

اعدام دست‌کم چهار زندانی بلوچ در زاهدان

عبدالصمد شاهوزهی

اعدام دو زندانی بلوچ در زاهدان

چراغعلی بامری

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

حسین گمشادزهی

اعدام مخفیانه سه زندانی بلوچ در زاهدان

بیدالله گرگیج

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام مخفیانه چهار زندانی بلوچ در زندان زاهدان

مسعود شه‌بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

موسی شه بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

ابراهیم عالیزهی

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در زاهدان

لعدام

اعدام دو زندانی بلوچ در زاهدان

علی دوست‌ براهویی

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

نورالله تیموری

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

حسین سلطانیان

اعدام یک زندانی کرد در زاهدان

عاصف شه‌بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در زاهدان

خسرو محمدی

اعدام مخفیانه یک زندانی در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

اکبر شه‌بخش (داروزهی)

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

مواد مخدر

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان