بایگانی

زندان مرکزی بیرجند

اعدام چهار زندانی بلوچ ازجمله یک زن در بیرجند

روح‌الله شاکری

اعدام یک زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به سه تن افزایش یافت

زندان مرکزی بیرجند

اعدام مخفیانه دو برادر بلوچ فاقد شناسنامه در بیرجند

مهدی دهمرده

اعدام یک زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به نه تن افزایش یافت

زندان مرکزی بیرجند

اعدام شش زندانی ازجمله چهار شهروند بلوچ در بیرجند

اعدام

اعدام چهار زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به ۸ تن رسید

اسماعیل قادرمقام

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند

اعدام

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به ۵ نفر افزایش یافت

زندان مرکزی بیرجند

اعدام مخفیانه ۴ زندانی ازجمله ۳ زندانی بلوچ در بیرجند

حسین‌علی دیل‌بلوچ

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در بیرجند

زندان مرکزی بیرجند

اعدام چهار زندانی در بیرجند؛ شمار اعدام‌ها به پنج نفر رسید

زندان مرکزی بیرجند

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در بیرجند

عبدالناصر قلجایی

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند؛ ۵۰۰ اعدام از ابتدای سال میلادی

سعید سنجرانی و محسن سنجرانی

اعدام دو زندانی بلوچ در زندان بیرجند

محمد گرگیج

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند

زندان بیرجند

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند

داوود رکجان

اعدام یک شهروند بلوچ در بیرجند

ناصر دهمرده

اعدام یک زندانی بلوچ فاقد شناسنامه در بیرجند

زندان مرکزی بیرجند

اعدام چهار شهروند بلوچ در بیرجند

اعدام یک زندانی در بیرجند

اعدام سه زندانی در خراسان جنوبی

اعدام چهار زندانی تبعه افغانستان در زندان مرکزی بیرجند

چهار شهروند افغانستان در انتظار اجرای حکم اعدام در روزهای آینده

اجرای یک حکم اعدام در زندان مرکزی بیرجند