بایگانی

ناله‌های امپراطور برخواست!

هیژان کمال شاعر کرد زبان

استسقاء

اشعار کوتاهی از زانا کوردستانی

سه شعر کوتاه از زانا کوردستانی

چند شعر از زانا کوردستانی

اشعار کوردی ۱۷ زانا کوردستانی

اشعاری از طلعت طاهر

اشعار کوردی ۱۶ – زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

کوردم…

جوانان کورد

کولبر، شعری از زانا کوردستانی

زانا کوردستانی، اشعار کوردی (۱۲)

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان شعرهایی از صالح بیچار، شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان اشعاری از ابراهیم اورامانی، شاعر کورد توسط زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوتاه کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان دو شعر از دریا حلبچه‌ای شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان چند شعر از “تنها محمد” توسط “زانا کوردستانی”

کەڤتار شعری از زانا کوردستانی

خۆزگا شعری از زانا کوردستانی

چه‌کمه‌بۆر، شعری از زانا کوردستانی

خیانت – داستان کوتاه

مرغ دم حنایی، داستانی به قلم زانا کوردستانی