بایگانی

مسئله‌ی رویارویی با امیرحسین مقصودلو

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

https://www.youtube.com/watch?v=ldBFKucGqpU

انتخابات با درهای بسته!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

روشنفکران و کارگران

پرسشی مطرح در میان روشنفکران

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

با انقلاب ۵۷ چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

سعید سلطانپور

روشنفکران در انقلاب

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

در باره‌ی «ما» و «ماها»

زندگی و مرگ در تبعید درونی و بیرونی – عکس از رضا دقتی: تشییع جنازه غلامحسین ساعدی در گورستان پرلاشز. ساعدی از چهره‌های شاخص روشنفکری ایرانی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود.

فضل روشنفکران

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

تعریف «کار» از دید روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر      

چرا، اثر می‌کند!

سیاست‌زدگی، بلای جان روشنفکریِ شرمگین

درس‌های اکتبر

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

سرمشقی که بايد از آن پيش‌تر رفت

سیاست زمین سوخته

چرا سلبریتی‌ها میدان‌داری می‌کنند؟

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت سوم)

شلاق وسرکوب پارادوکس رفتاری حاکمان درمانده

چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های روشنفکران

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چند سال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ حرف های روشنفکران – محمد شوری

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟