بایگانی

شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی

در جستجوی راه‌ نوین برای گذار از حکومت اسلامی

روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی

نقش روشنفکران و مردم در خلق رهبر دیکتاتور!

سردبیر اندیشه پویا، توجیه‌گر جمهوری جهل و جنایت

قربانی کردن انسان‌ها و الگوی تجارت دیجیتال

از چرخه‌ی خشونت-سرکوب باید به سمت چرخه‌ی جنبش-گفتگو برویم

«آن خراب ابنیه کز پنجره پیداست کجاست؟» نگاهی به «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران»

خطاب به روشنفکران عدالت خواه

مسئله‌ی رویارویی با امیرحسین مقصودلو

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

https://www.youtube.com/watch?v=ldBFKucGqpU

انتخابات با درهای بسته!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

روشنفکران و کارگران

پرسشی مطرح در میان روشنفکران

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

با انقلاب ۵۷ چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

سعید سلطانپور

روشنفکران در انقلاب

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

در باره‌ی «ما» و «ماها»

زندگی و مرگ در تبعید درونی و بیرونی – عکس از رضا دقتی: تشییع جنازه غلامحسین ساعدی در گورستان پرلاشز. ساعدی از چهره‌های شاخص روشنفکری ایرانی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود.

فضل روشنفکران

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

تعریف «کار» از دید روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر      

چرا، اثر می‌کند!

سیاست‌زدگی، بلای جان روشنفکریِ شرمگین

درس‌های اکتبر

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

سرمشقی که باید از آن پیش‌تر رفت

سیاست زمین سوخته