بایگانی

طرحی از هما اسکندری به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

فریادهای نه به اعدام از سراسر ایران در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام

فریادهای نه به اعدام از سراسر ایران در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران به مبارزه برای جرم‌زدایی از همجنسگرایی پیوند خورده است

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران به مبارزه برای جرم‌زدایی از همجنسگرایی پیوند خورده است

اعدام برای ادامه حاکمیت، رمز بقای ولایت – ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

اعدام برای ادامه حاکمیت، رمز بقای ولایت – ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

به حکم مردم احکام اعدام متوقف باید گردد

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران ۲۰۱۹-۲۰۲۰

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک‌ساله اعدام در ایران

شانزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام: شرایطِ زندگی در انتظارِ مرگ

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک‌ساله اعدام در ایران

کارزار لغو مجازات اعدام در ایران را با هم پیش ببریم!

از آغاز سال ۲۰۱۸ تا روز جهانی مبارزه با اعدام، ۲۰۷ نفر در ایران به دار آویخته شدند

گزارشی از مراسم «انسان دشواری وظیفه است»

اعدام بس است (برنامه ۶۸)