بایگانی

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

عامل تغییر نظام شناسایی شد! / این یک داستان واقعی ست.

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴) استبدادنامرئی

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(3)آیا بنی_صدرغُدبود؟!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل

توضیح تهیه‌کننده شهرزاد و پاسخ شریعتمداری

چند سال پیش (40)

چندسال پیش(40)آذر1377؛انسان کُشی واجا

چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!

چندسال پیش(35)اول تیرماه،آغازهفته عدالت؛حاجی مقدس نباشید!

سکوتی که دموکراسی به همراه می‌آورد!

دفاع صریح روزنامه کیهان از قتل و ترور مخالفان با استناد به قرآن

برشی از مطبوعات(3) چندقتل،چندبرداروخواهر،چندتحلیل تحلیل‌های ‌خانوادۀ‌استثنائی! ‌

جوابیه شاهین دادخواه به خبر ویژه کیهان : جرم ما ، افشای پیامدهایی قطعنامه ای است که بلوف سیاسی می خواندید .

چند سال پیش(21)دهه 60…(6)

شریعتمداری پنهان شده؛ فیروز آبادی سنت شکسته. مسئولیت روحانی سنگینتر شده!

علیرغم تکذیب مجلس و وزارت خارجه …..کیهان بر دروغ دیروزش اصرار می‌کند

زمان واندیشه(13)مطبوعات مطبوع