بایگانی

اسلام با چماق و هویج(داستان روحانیت: داستان هفتم)

۸ سال جنگ و دیگر هیچ!

سید محمود دعایی؛ دیداری که میسر شد و نشد!

“همجنس‌باز” نامیدن زلنسکی در خدمت کدام هدف؟

چندسال پیش (ویژه انقلاب۵۷)کنکاش در مطبوعات ۲ ماه دی وبهمن ۱۳۵۷

اینجا زندان است؛ دانشگاه ولایت فقیه![این یک داستان واقعی ست] محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار) t.me/shourimohammad

اینجا زندان است؛ دانشگاه ولایت فقیه![این یک داستان واقعی ست]

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! [این یک داستان واقعی ست]

اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! / [این یک داستان واقعی ست]

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

رقص باشیطان درجهنم!

مثلث سیداحمدخمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای!

ایران گیت!

پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!

حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!

ملاقات درلندن؛ مک فارلین،ماجرایی که قربانی گرفت!

آمریکا،آمریکاماداریم میائیم!!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

عامل تغییر نظام شناسایی شد! / این یک داستان واقعی ست.

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴) استبدادنامرئی

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۳)آیا بنی_صدرغُدبود؟!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

گذشته،حال،پنجره ای به آینده(۲)مردم بی دست!

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!

دم خروس۱۶(۲۶دی ماه۵۷؛)شاه نرفت،آمد!

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

توضیح تهیه‌کننده شهرزاد و پاسخ شریعتمداری

چند سال پیش (40)

چندسال پیش(۴۰)آذر۱۳۷۷؛انسان کُشی واجا