بایگانی

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

سعید حجاریان؛قفل جعبه سیاه خود را باز نمی کند!

باندسیدمهدی هاشمی افشاکننده باندسعیدامامی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

فریب و غش در معامله؛وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

مجموعه ای پیرامون قتل های زنجیره ای واجا

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت سوم وپایانی)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت دوم)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در۵آبان۱۳۶۵وزندانی شدن محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

شنود شیطان

روزنامه سلام و سکوت مافیای مطبوعات در رابطه با زندانی شدنم _محمدشوری 

درباره کتاب؛افشاگری از: محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)

درباره کتاب:افشاگری.

به مناسبت آغازبکار ۳۰نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران،در شهرآفتاب

محمد شوری

کوچ قوچ هابه مطبوعات!

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ خون‌هایی که ریخته شد و هنوز هیچ کس پاسخگو نیست

روزشمارمن و ‫#‏روزنامه‬ ‫#‏سلام‬

روزشمارمن و ‫‏روزنامه‬ ‫‏سلام‬

چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!

چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!

اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم / این یک داستان واقعی ست.

برشی از مطبوعات(۱۲)دروغ چرا؟!!

برشی از مطبوعات(۱۰) تكرارمشروطيت؛توّهم‌ياتحريف‌تاريخ

برشی از مطبوعات(۹) دوم‌خرداد؛انقلاب‌درانقلاب

آزادی مطبوع!/برشی ازمطبوعات(۸)،به مناسب روزجهانی مطبوعات