بایگانی

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

فریب و غش در معامله؛وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

مجموعه ای پیرامون قتل های زنجیره ای واجا

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت سوم وپایانی)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت دوم)

پیرامون«قتل های زنجیره ای»

پیرامون«قتل های زنجیره ای»(قسمت اول)

پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در5آبان1365وزندانی شدن محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

شنود شیطان

روزنامه سلام و سکوت مافیای مطبوعات در رابطه با زندانی شدنم _محمدشوری 

درباره کتاب؛افشاگری از: محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)

درباره کتاب:افشاگری.

به مناسبت آغازبکار 30نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران،در شهرآفتاب

محمد شوری

کوچ قوچ هابه مطبوعات!

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟

۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ خون‌هایی که ریخته شد و هنوز هیچ کس پاسخگو نیست

روزشمارمن و ‫#‏روزنامه‬ ‫#‏سلام‬

روزشمارمن و ‫‏روزنامه‬ ‫‏سلام‬

چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!

چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!

اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم / این یک داستان واقعی ست.

برشی از مطبوعات(12)دروغ چرا؟!!

برشی از مطبوعات(10) تکرارمشروطیت؛توّهم‌یاتحریف‌تاریخ

برشی از مطبوعات(9) دوم‌خرداد؛انقلاب‌درانقلاب

آزادی مطبوع!/برشی ازمطبوعات(8)،به مناسب روزجهانی مطبوعات

برشی از مطبوعات(7) آگهی تشکر، تبریک ، تهنیت ، تسلیت وسیاست!

برشی از مطبوعات(6)15دی77سالروزانتشاراطلاعیه وزارت اطلاعات درپذیرفتن مسئولیت قتل های زنجیره ای

برشی از مطبوعات(3) چندقتل،چندبرداروخواهر،چندتحلیل تحلیل‌های ‌خانوادۀ‌استثنائی! ‌