بایگانی

نایب امام زمان، خلیفه خدا روی زمین!(داستان روحانیت، داستان ۸) این یک داستان واقعی ست

۸ سال جنگ و دیگر هیچ!

شبان این گله روحانیت است! این یک داستان واقعی ست. داستان روحانیت(داستان دوم)

نان، روبنایی که زیر بنا شد!

ولایت فقیه پایان مشروطیت

ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!

ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!

رئیس جمهور هیچ کاری بدون موافقت مراجع تقلید انجام ندهد!

سید محمود دعایی؛ دیداری که میسر شد و نشد!

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

ولایت فقیه  به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!

ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!

ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!

چندسال پیش (ویژه انقلاب۵۷)کنکاش در مطبوعات ۲ ماه دی وبهمن ۱۳۵۷

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

جو بایدن؛ سنتز دانشجویان پیرو خط امام! (جعبه سیاه سفارت آمریکا در تهران)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

دلار رازی ست!

گزارش کودتا / ابراهیم گلستان

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

جامعه مدنی و جامعه زدنی(۹)قانون قدرت وقدرت قانون!

مروری بر کتاب «خرد ایرانی»

چند سال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)

عشق در شاهنامه

چند سال پیش(۲۶)دهه ۶۰…(۱۰)

چندسال پیش(۱۰)دفاعیات سید مهدی هاشمی در دادگاه شمس آبادی