بایگانی

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

روح اسلام؟!!

کجاست جایگاه روحانیت؟

فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

رگ خواب روحانیت؛نفوذآنجاست!

به موی زنان سیر بنگرید!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!

روحانیت، طبقه ممتاز جامعه

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!

روحانیتِ  دیکتاتوری

میترا صفاری: آرمان‌های انقلاب شکست خورد، اما تلاش برای تحقق آنها ادامه دارد

با انقلاب ۵۷ چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

آیا تعامل محمدرضاشاه با روحانیت، اجتناب ناپذیر بود؟

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

 «روحانیت»، ریشه همه بدبختی‌های بشر