بایگانی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کودتا و نئو ولایت فقیه

روحانیت و تغییر در ساخت قدرت

رابطۀ خرافه زدگی “خردمندانه” با استقلال

تکفیر آیت الله حیدری و لزوم یک انقلاب اخلاقی

واقع گرائی خرافی – واقع گرائی حق مدار، و انقلاب

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

مفهوم واژۀ کفر در قرآن

حکومت روحانیت: میراث شاهنشاه آریامهر، پهلوی دوم!

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

روح اسلام؟!!

کجاست جایگاه روحانیت؟

فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

رگ خواب روحانیت؛نفوذآنجاست!

به موی زنان سیر بنگرید!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!

روحانیت، طبقه ممتاز جامعه

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!

روحانیتِ  دیکتاتوری