بایگانی

جدال فعالین کارگری و به میدان آمدن طبقه کارگر

جنبش تحول‌خواهی ایران و مطالبات برجای مانده بعد از چهار دهه

جبهه‌ی گسترده “چپ” و گرایش سوسیالیسم کارگر

سعید حجاریان و مزد گورکن از آزادی

سردبیر اندیشه پویا، توجیه‌گر جمهوری جهل و جنایت

دکتر سروش و داوری قربانیانِ انقلاب فرهنگی

“بدون شرح “

سعید حجاریان، خشمگین از اصول گرایان، هراسان از تحول خواهان

ماهیت جمهوری اسلامی و تداوم بحران‌زایی

مافیای ولایت فقیه و بازتولید جهل، جنایت و فریب در نماز جمعه

پاسخ انقلابیون مارکسی به وضعیت کنونی

خیزش آبان ۹۸ گذار از حکومت ولایت فقیه

اکتبر ۲۰۱۹ نوید تکوین “جامعه بهتر”

تشابه خود سوزی سحر خدایاری با محمد بوعزیزی و تفاوت انقلاب تونس با تحول درحال تکوینِ بنیادی ایران

پیوند ” لیبرال برانداز ” و “چپ اصلاح طلب “

دفاع از رفرم یا رفرمیسم؟

انقلاب در کشاکش فرصتها و رفرمیسم

بستر امید در جهانِ بیم، فلاکت و تبعیض

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

درماندگی دولت تدبیر و امید، پایان توهم به جمهوری ولایی

موضع رهبری، تداوم بحران ایران، گفتمان شورایی

  نماد اصلاح طلبی و بقای نظام اسلامی

“پرخاش در تنگنا ” نه، مبارزه در تنگنا

 سعید حجاریان و شعبده اصلاح گری

گره کور جامعه ایران نظام اسلامی است  

روند ازهم پاشیدگی حکومت و راهکار چپ