بایگانی

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟

دگراندیشان شوروی چگونه به سلطه‌ی «اخبار جعلی» پایان دادند؟

راز آشكار

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

فعالانِ در خطر بازداشت: اگر خانواده‌ سکوت کند

اقتدارگرایی چگونه خواب‌ها را دگرگون می‌کند ……………خواب دیدن در رایش سوم

طنز تلخ این روزها!

الیگارشی در ایران

دیکتاتوری، مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

دیکتاتورها و مالکیت: بحثی در حقِ داشتنِ شخصیت، فردیت، هویت

اَقَلّیتِ دیکتاتوری

اِنگاره ی دیکتاتوری

تصمیمِ دیکتاتوری

تَرس هایِ دیکتاتوری

پسری که می‌خواهد علیه پدر شهادت دهد

دیکتاتوری رسانه ای و ناقض حقوق بشر از مدعیان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی!

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

چنین نماند و چنان نخواهد شد

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

« کارناوال های انتخاباتی ، سریال پنجم» علی عبدالرضایی

کارناوال های انتخاباتی در ایران،سریال چهارم_علی عبدالرضایی

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

گاندی و استالین ؟!

جنگ‌افروزی ولی فقیه برای تداوم دیکتاتوری

موقعیتِ جنبش زنانُ، ۸ مارس( نامه ای خیالی به کانون نویستدگان زنان در خارج )

پایان نمایش انتخابات فرمایشی رژیم – مبارزه با دیکتاتوری ادامه دارد!

هم دیکتاتوری و هم بی صاحب!

دموکراسی سفیدچیست؟

یادداشت وارده: «راستگو» و «مغلطه‌ دیکتاتوری»