بایگانی

دگراندیشان شوروی چگونه به سلطه‌ی «اخبار جعلی» پایان دادند؟

راز آشکار

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

فعالانِ در خطر بازداشت: اگر خانواده‌ سکوت کند

اقتدارگرایی چگونه خواب‌ها را دگرگون می‌کند ……………خواب دیدن در رایش سوم

طنز تلخ این روزها!

الیگارشی در ایران

دیکتاتوری، مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

دیکتاتورها و مالکیت: بحثی در حقِ داشتنِ شخصیت، فردیت، هویت

اَقَلّیتِ دیکتاتوری

اِنگاره ی دیکتاتوری

تصمیمِ دیکتاتوری

تَرس هایِ دیکتاتوری

پسری که می‌خواهد علیه پدر شهادت دهد

دیکتاتوری رسانه ای و ناقض حقوق بشر از مدعیان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی!

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

چنین نماند و چنان نخواهد شد

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

« کارناوال های انتخاباتی ، سریال پنجم» علی عبدالرضایی

کارناوال های انتخاباتی در ایران،سریال چهارم_علی عبدالرضایی

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

گاندی و استالین ؟!

جنگ‌افروزی ولی فقیه برای تداوم دیکتاتوری

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس( نامه ای خیالی به کانون نویستدگان زنان در خارج )

پایان نمایش انتخابات فرمایشی رژیم – مبارزه با دیکتاتوری ادامه دارد!

هم دیکتاتوری و هم بی صاحب!

دموکراسی سفیدچیست؟

یادداشت وارده: «راستگو» و «مغلطه‌ دیکتاتوری»

یک بام و دو هوا

چگونه جنون دیکتاتور، ملتی را به حقارت می‌کشاند