بایگانی

قدرت استعماری و دیکتاتوری: بریتانیا و ظهور رضاشاه، ۱۹۲۱-۱۹۲۶

در باب مردم‌محوری، دموکراسی و دیکتاتوری

کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!

چگونه رئیس جمهوری می تواند الدنگ باشد!؟

معنی فقیه  آخوند و عمامه بسر نیست!

ولایت فقیه مادام العمر نیست، افرادی که چنین تصوری دارند اشتباه می کنند!

فقیهی که بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد!

ولایت فقیه حدودی دارد و نباید در این میان قدرت مردم و حاکمیت ملت فراموش شود

می گویند دیکتاتوری آخوندی می خواهند راه بیندازند؟!

می گویند دیکتاتوری آخوندی می خواهند راه بیندازند؟!

دارویی بخواهد وارد کشور شود ولایت را به داروشناسان می دهیم؛ شمّ اجتهاد با خواندن بدست نمی آید! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (57) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمسین ایران فصل دوم (14) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

دارویی بخواهد وارد کشور شود ولایت را به داروشناسان می دهیم؛ شمّ اجتهاد با خواندن بدست نمی آید!

ولایت فقیه به دیکتاتوری می انجامد؟ ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (56) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمسین ایران فصل دوم (13) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ولایت فقیه به دیکتاتوری می انجامد؟

نفی «انتخابات» گامی کوچک ولی ضروری برای تقویت میدان‌های واقعیِ مبارزه‌

جلوگیری ازاجتماع قدرت در فرد یا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!) شماره 24

جلوگیری ازاجتماع قدرت در فرد یا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین …

در جستجوی راه‌ نوین برای گذار از حکومت اسلامی

نقش روشنفکران و مردم در خلق رهبر دیکتاتور!

مبارزه با استبداد یا مستبد ؟

قدرتمندان از خدا می‌خواهند که شما هیچ نگویید

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟

دگراندیشان شوروی چگونه به سلطه‌ی «اخبار جعلی» پایان دادند؟

راز آشکار

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

فعالانِ در خطر بازداشت: اگر خانواده‌ سکوت کند

اقتدارگرایی چگونه خواب‌ها را دگرگون می‌کند ……………خواب دیدن در رایش سوم

طنز تلخ این روزها!

الیگارشی در ایران

دیکتاتوری، مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

دیکتاتورها و مالکیت: بحثی در حقِ داشتنِ شخصیت، فردیت، هویت