بایگانی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

خشونت در قبال نادیده‌گرفته‌شدگان به گاه بحران سلامت

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

جدال نفس‌گیر افیون و کرونا

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه چهارم

کرونا،کابوس زنان پرستار

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه سوم

یک سرگذشت: زن دستفروش

تأملاتی جدید از جورجو آگامبن

«شاد» و ناشادی‌هایش

دو یادداشت از جورجو آگامبن

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران: نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۸

وبینار «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی – جلسه دوم

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۵) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما» با حضور پرویز صداقت، اقتصاددان و پژوهشگر اقتص …

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش۴) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «کرونا از نگاهی تاریخی» با حضور ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

علیه اخاذی مضاعف؛ پناهجویان به مثابه تهدید و فرصت توامان

بحران کرونا و روی‌آوری به تشکل‌های کارگری

زیست کرونایی

همبستگیِ آسیب‌دیدگان آنگاه که با شکنندگیِ خود رویاروی می‌شویم

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

قرنطینه دائمی – درباره مرگ و زندگی افراد دارای آسپرگر در جامعه سالم‌ها

خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران بیداد می‌کند و زندانیان سیاسی و عادی باید هر چه زودتر از ز …

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کرونا و مبارزه برای امنیت زیست