بایگانی

سوالات حاد و ساختاری از نمایش «ربودن مسیح علی‌نژاد»!

راز «زن هیستریک» و «گُفتمان هیستریک ایرانی»!

راز جذاب و تراژیک بدن نمایی یا تن نمایی!

تفاوت و پیوند ساختاری «ترانس سکسوالیته و ترانس جندر»!

تولید سناریو پارانوییک بعد از انتخابات تُف سر بالا است!

سندروم «درماندگی آموخته شده‌ی» ملت و دوران ما!

دندان لق ریاست «رئیس جمهور» جدید ابراهیم رئیسی!

راز عبدالکریم سروش: «شیفتگی یافتن پدری» چون خُمینی و همتی!

رویکرد خندان و رادیکال ما نسل رنسانس به انتخابات ۱۴۰۰!

اسلاوی ژیژک: فاکتور ایکس، «دینگ یا چیز مطلق» و «تُهیگی»! (ترجمه‌ی ویدئو صوتی)

وقتی مسیح علی‌نژاد خیال می کند «ژاندارک و مُنجی ایرانی» است و «دولت تعیین می کند»!

طنزی روانکاوانه با فیگور « فرخ نگهدار » و با رویکرد انتخاباتی «آنال/سادیستی» و مُضحکش!

راز قدرت رادیکال و نظربازانه‌ی ما نسل رنسانس! قانون اخلاقی و رندانه‌ی ما!

سوژگی و رنسانس به سان تولید رنگارنگی در واقعیت مسدود یا سیاه/سفیدی!

به مناسبت نودسالگی «آرامش دوستدار» اندیشمند! یا کُجا دوستدار از «نقد و سوال» بازمی ماند!

طنزی ساختاری در باب انتخابات ۱۴۰۰! چرا این انتخابات بشدت مُضحک شده است!

راز فرزندکُشی و قربانی شدن بابک خُرمدین: یک «قتل ناموسی خونسردانه و هولناک»!

بازگشت «احمدی نژاد» چه چیزی در مورد ما و تاریخ معاصرمان لو می دهد!

ساختار «راسیستی یا نژادپرستانه»ی دور باطل جنگ اسراییل/فلسطین!

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود

چالش «حاجی فیروز و مُبارک رند» با «تعزیه قومی» شنبه زاده و تلویزیون اینترنشنال!

چرا باید «در اینجا و لحظه، در اینجاییت بزییی»، تا بتوانی رادیکال و چندنحوی بشوی!

دروغ و کوری هولناک و مُضحک کمپین «نه به جمهوری اسلامی»!

طنزی روانکاوانه! یا زیرمتن «آنال/سادیستی» شکست پروژه ی مدرنیت ایرانی!

از «سیمپتوم» به «سینتهوم» نزد لکان!

چرا هر مُرشد و عارفی چون «اوشو» بناچار دروغ می گوید!

جنجال رقص الکسیس تگزاس با ساسی مانکن چه چیزی را لو می‌دهد؟

در باب روانکاوی دوستی! به من دست نزن!

راز روانکاوانه‌ی فتیش و فتیش‌های ایرانی!

در ستایش دروغ، شرارت و عُبید زاکانی! یا چگونه رند و نظرباز بشویم!