بایگانی

چند چامه سپید از خالد بایزیدی

چامک‌هایی از خالد بایزیدی (دلیر)

درحاشیه قتل‌های ناموسی: دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر)

خالد بایزیدی (دلیر)، شاعر، نویسنده و مترجم کورد

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

سوگ‌نامه‌ای برای افغانستان

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«تهران» – چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

چندشعراز: خالدبایزیدی(دلیر) برای جورج فلوید

شعرهای از خالدبایزیدی (دلیر) دردوره‌ی کووید – ۱۹

شعری از:لطیف هلمت – (شاعر معاصر کرد) برای شب یلدا

شعری از: روند صالح حسن – شاعر معاصر کرد

سه شعر از: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چندشعراز لطیف هلمت (شاعرمعاصرکرد)

چند شعراز: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

یلدا و کریسمس؛ عاریتی یا اصیل؟ مسئله این است

چند شعر از کوچر ابوبکر(شاعرمعاصرکرد)

شعرهایی از شیرین جهانی (که ویار) شاعر معاصرکرد/ ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

سرودگر آزادی و سرزمین گم‌شده

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کانون نویسندگان ایران

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای زنان دربند و آزاده‌ی مام میهنم

تقدیم به مادرم و همه مادران سرزمینم

برای رامین حسین پناهی و رامین‌های سرزمینم

اهل کردستانم ـ خالد بایزیدی(دلیر) + شعری از هوشنگ ابتهاج(سایه) ترجمه به کوردی