بایگانی

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

چهار سطح انتزاعِ مفهوم سرمایه نزد مارکس

رد یا پذیرش ناسیونالیسم (درباره‌ی مبارزات مارکس و انگلس با ناسیونالیسم در دهه‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰)

پس از توفان

ژانوس مدرن

هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید

نقش کارگران در خیزش‌های مردمی کشورهای عربی در ۲۰۱۱

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او

‏هژمونی: نظریه‌ی سیاست‌ طبقاتی ملی ـ مردمی

روش گرامشی [به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی “دفترهای زندان”]‏

شالوده‌های فلسفی “اُپرایسمو” (operasimo)؛ کارگرگرایی ایتالیایی [رویکردی مفهومی]

روش گرامشی [به مناسبت انتشار ترجمه‌ی فارسی “دفترهای زندان”]‏

ارزیابی‌های مقدماتی

Eric John Ernest Hobsbawm 1917-2012

تاریخ در «عصر نهایت‌ها» −گفت‌وگو با اریک هابسبام (۱۹۹۵)

در آن سنت چپ، بازگشت به ریشه‌ها جایی نداشت

«سرمایه» در ایران

مارکس و تاریخ

تکلم هگل به فارسی: بررسی تحلیلی-تاریخی آثار مربوط به هگل در ایران

از گروندریسه تا سرمایه؛ حسن مرتضوی