بایگانی

سرمایه، قوام بخشی چرخه‌های تولید سود و تخریبات زیست محیطی – ادامه از کتاب دوم

سرمایه، نابودی جانداران پیش درآمد کووید-۱۹ و بروز اپیدمی‌ها

افغانستان: صعود مجدد یک جناح سرمایه به حاکمیت سیاسی و شکست خفت بار جناح دیگر

وضعیت طبقه کارگر چین در دهه دوم قرن بیست و یکم (فصل سوم روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین الملل …

فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

روند انباشت سرمایه در چین و دورنمای بین‌المللی رقابت

گزارش تیتر وار فجایع سرمایه علیه طبیعت، محیط زیست انسان و سایر جانداران

اپیدمی سرمایه یا سرمایه چون اپیدمی

– اولین ” قیام های خونین ” بر علیه ج.ا. را ” ذوب شدگان در ولایت ” شکل خواهند داد ! چه بای …

” روحانیت در مذهبی ترین کشور، خدا را کشت ” در ایران امروز ، خدا مرده است ، ایران چهار نعله بسوی …

سرمایه چون اپیدمی (ادامه)

دیوید هاروی و انتقاد به سیاست های نئولیبرالی

پرسش‌هایی در مورد مقاله حسین باستانی در بی بی سی علیه احمدی نژاد!

سرمایه چون اپیدمی

چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم

جنبش کارگری جهانی و چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم

سرمایه، قوام بخشی چرخه های تولید سود و تخریبات زیست محیطی

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه (ادامه)

تبدیل ذخایر آب زمین به اهرم افزایش سود سرمایه

دیوانه ها عاشق میکروفن هستند

سرمایه داری و پخش و نشر سموم در طبیعت

انرژی اتمی، آخرین ارمغان سرمایه داری

دفع آفات نباتی یا رفع زندگی انسانها سرمایه، زیست کشی و تولید زیست کش ها

افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داری

سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگران

تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان