بایگانی

مفهوم اطلاعات

شکل‌‌گیری و چرخیدن اجرام کیهانی

چرا اجرام کیهانی می‌چرخند؟

آیا کیهان سه‌بُعدی است؟

گرانشِ آنتروپیک – ترمودینامیکِ فضازمان                                                     …

آیا کیهان یک هولوگرام است؟

آیا کیهان یک سیاه‌چاله است؟

کیهانِ کوانتومی – منشاء هستی

محدودیت‌‌های علمِ فیزیک

کیهان‌‌شناسی کوانتومی Quantum cosmology

گرانشِ کوانتومی

خلاء و ساختار آن

کیهاشناسی کلاسیک – Classical cosmology

مهبانگ و پیدایش کیهان – پیش از مهبانگ چه بود؟ مهبانگ در کجا بود؟

سرشت احتمالی ـ آماری قوانین طبیعی – The Probabilistic- statistical nature of natural laws

معنای مفهوم در قوانین طبیعی (The concepts in natural laws and their meaning)

 چگونگی پیدایش ماه

قوانینِ طبیعی و انبساطِ کیهان

آیا قوانین طبیعی تغییر می‌کنند؟

آیا قوانین طبیعی جهانشمول هستند؟

روشِ دستیابی به قوانینِ طبیعی

چیستی قوانین طبیعی

تَوهّمِ فضا و زمان

قلهُ اندیشیدنِ عِلمی

روزِ بدونِ دیروز : دانه دانه بودنِ فضا و زمان – نظریه ریسمان‌ها

فضازمانِ اَبرسَیّال

کوانتای فضا و زمان

خاستگاهِ فضا و زمان 

مفهوم همدوسی و ناهمدوسی

مرزهای ادراکِ حِسی در شناختِ بی‌واسطه