بایگانی

روحانیت علیه روحانیون(داستان روحانیت. داستان۹)

سیاست ما، عین روحانیت ما(داستان روحانیت) داستان ششم

ولایت فقیه پایان مشروطیت

انقلاب دوم را آمریکا کرد!

آنزمان دعوای حکومت مشروعه یا مشروطه،و امروز ولایت فقیه یا حکومت دمکراسی! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (53) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (10) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

آنزمان دعوای حکومت مشروعه یا مشروطه،و امروز ولایت فقیه یا حکومت دمکراسی!

روح قانون اساسی ولایت فقیه است که در مجلس خبرگان احضار می شود!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره52 ) حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (9) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه». تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

روح قانون اساسی ولایت فقیه است که در مجلس خبرگان احضار می شود!!

خدایی ولایت فقیه مطرح است! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(51) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم ( 8) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

خدایی ولایت فقیه مطرح است!

در نظام اسلام موسسه قانونگذار نداریم،بلکه فقیه یا قانون شناس داریم!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(50) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (7) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

در نظام اسلام موسسه قانونگذار نداریم،بلکه فقیه یا قانون شناس داریم!!

ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شود؛ این خواست مردم است!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره 48) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (5) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شود؛ این خواست مردم است!!

ولایت فقیه ۴۰ سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

نظرآیت الله بهشتی درموردافشاگری های دانشجویان خط امام،بازرگان وامیرانتظام

نظرآیت الله بهشتی درموردافشاگری های دانشجویان خط امام،بازرگان وامیرانتظام

حکایت نیمه‌شب؛ نگاهی به «ماجرای نیم‌روز»

دم خروس(حزب ولایت فقیه)

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قمست پایانی) https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1089690604432366

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قمست پایانی)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت چهارم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت چهارم)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت سوم)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)

چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت دوم)

اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌

چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم

10 mins · ‫#‏چندسال‬ پیش(42)‫#‏پیغام‬ امروز به ‫#‏آیندگان‬(‫#‏13اردیبهشت‬،‫#‏روزجهانی‬ ‫#‏آزادی‬ ‫#‏مطبوعات‬) بخش اول

چندسال پیش(۴۲)پیغام امروز به آیندگان(۱۳اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول

مملکت همش واس ماس/این یک داستان واقعی ست

چند سال پیش(۲۸)دهه ۶۰…(۱۱)

چند سال پیش(۲۶)دهه ۶۰…(۱۰)

مدیریت نفوذی

چند سال پیش(۱۲)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(۲)اقتصاد

خط قرمز ماست!