بایگانی

یادداشت‌های جنبش کارگری: اقتصاد سیاسی مبارزه طبقه ما

یادداشت‌های جنبش کارگری: مساله خودکشی کارگران و نیاز به شبکه‌های همیاری

مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

ملاحظاتی دربارۀ شعار رو به رشدِ «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»

رهبری انقلاب، امر کارگران

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل یکم

“هوا جان میدهد برای اعتصاب”؛ یک سخنرانی کوتاه،یک دنیا حرف

بیانیه‌ی جمعی در دفاع از عدالت‌خواهی ستمدیدگان در خیابان‌های ایران، و علیه سرکوب معترضان و ربودن دانشجویان و فعالین عدالت‌خواه

دست آوردها و افق های یک جنبش

گزارش «شب همبستگی با کارگران ایران» در پاریس

چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید

کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟

تحرک و پیشروی جنبش کارگری

حمایت از روحانی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی

وظیفه فعالان اجتماعی، نهاد‌سازی و ساختن هویت‌های جمعی است

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری در داخل و وظائف ما در خارج از کشور

آیا قرار است باز هم دٙر، بر همان پاشنه بچرخد؟

سرمایه چون اپیدمی

به بهانه حمله وحشیانه مزدوران جمهورى اسلامى به تجمع کارگران شرکت واحد و نیز حمله به مراسم گرامیداشت مختارى و پوینده

درس های اصلی اعتصاب ایران ترانسفو

جنبش مستقل کارگری پرچمدار مبارزه طبقاتی و دموکراتیک با خودکامگی

شلاق در مقابله با نوزایی در جنبش کارگری

در سایه-روشنِ شب‌های پاریس

من چراغم را در آمد و رفتن همسایه ام افروختم در یک شب تاریک

جنبش کارگری جهانی و چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم

الهام گیری از هرماینی گرِِینجر؛ الگوی کنشگری حقوق اقلیتها و کارگری برای «نسل هری پاتر»

سایه روشن‌های یک چشم انداز

احکام غیر قانونی علیه فعالین صنفی کارگری و معلم لغو شود

جرأت روی پای خود ایستادن به خود دهیم! به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر