بایگانی

جنبش‌ها می‌پرسند: چگونه می توان «فضا» را تصاحب کرد؟

وقتی مشروعیت آسمانی جای مشروعیت مردمی را می‌گیرد جدال «حق» و «تکلیف»

از چرخه‌ی خشونت-سرکوب باید به سمت چرخه‌ی جنبش-گفتگو برویم

اصل برائت یا اماره مجرمیت؟چالش مبارزه اجتماعی علیه تجاوز با افشای نام

تجاوز را به دادگاه بسپاریم یا جنبش اجتماعی؟

آیا درون ماندگاری می‌تواند منازعات اجتماعی را توضیح دهد؟

واژه‌ی انعطاف‌پذیر طبقه

بمب خنده و ویروس عالمگیر کرونا

طبقه‌ی متوسط، تراژدی، اعتراض

سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی پاندمی

کدام چشم‌انداز می‌تواند جامعه را از خطر واپسگرایی نجات دهد؟

در روش شناسی مبانی آزادی

در روش شناسی مبانی آزادی

چگونه اعتراضات معیشتی به جنبش اجتماعی تبدیل می‌شود؟

آصف بیات در مصاحبه با احمد العوفی: اسلامگرایی، پسااسلامگرایی و جنبش‌های اجتماعی

«حق اعتراض»، نقطه پیوند سیاست و جنبش اجتماعی

جنبش سبز، شکست بدنه اجتماعی در غیاب نمایندگان سیاسی

انقلاب اجتماعی مه ۶۸: جنسیت، آموزش، سیاست

جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه

ما می‌توانیم پیروز شویم