بایگانی

گزارش آکسفام از بحران‌ها و تبعیض‌های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه‌داران گوش شنوائی بر …

دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!

قاسم سلیمانی و تولدیک امامزاده جدید؟!

معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!

شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش‌ها!

سخنی پیرامون صورت‌بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط»

امان از« دازاین» انسان ها!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی و قلمرزائی توسط قیام و جنبش ج …

یادداشت روز سوم: ورود جنبش به فاز دوم و چالش‌های پیشاروی آن

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوان در دو پرده!

به بهانه قتل ابوبکر بغدادی: قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشور نزده و قانون …

پارادوکس روندهای توسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟

بن بست و فازجدید و خطرناک بحران!

آن چه که پیرامون جمع بندی نشست سازمان ملل (در موردایران) می توان گفت

لرزه و پس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت و کودتای فقیهانه!

تله دوگانه کاذب «شوراهای سراسری و مجلس مؤسسان»!

چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»

سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!

خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی!

شکار جاسوسان یا نمایش اقتدار کاذب؟

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!

دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا

آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه‌ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟

به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!

ظهورفوکویامای دوم و این بار از نوع آسیائی!

اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!