بایگانی

کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی

سه‌شنبه بزرگ!

دولت‌های خودکامه و هوشمند نوین!

شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه‌بار رژیم

ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»

تحریم «انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار!

«حلال زادگی» شاخص تمدن بزرگ اسلامی!

پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!

تنور سرد نمایش انتخاباتی رژیم و رویکرد تحریم گسترده آن دو سر یک معادله واحد!

برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟

پیرامون نمایش «معامله قرن» وقتی نمایش و بازنمائی جایگزیندواقعیت می‌شود!

دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!

صدا و سیما

«کودتای» رئیس قوه قضائیه برای بسط انحصار صدا و سیما به عرصه مجازی و پی نوشت روحانی!

آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟

گزارش آکسفام از بحران‌ها و تبعیض‌های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه‌داران گوش شنوائی بر …

دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!

قاسم سلیمانی و تولدیک امامزاده جدید؟!

معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!

شخصیت سازی و تلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش‌ها!

سخنی پیرامون صورت‌بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط»

امان از« دازاین» انسان ها!

یادداشت پنجم و یک جمع بندی از هفت روزی که ایران را تکان داد!

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی و قلمرزائی توسط قیام و جنبش ج …

یادداشت روز سوم: ورود جنبش به فاز دوم و چالش‌های پیشاروی آن

یاداشت هائی پیرامون کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!

نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوان در دو پرده!

به بهانه قتل ابوبکر بغدادی: قلمرو«غیرقانونی و هاشور زده» خشونت [تروریسم] و قلمرو«هاشور نزده و قانون …

پارادوکس روندهای توسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟

بن بست و فازجدید و خطرناک بحران!