بایگانی

جنبش کمونیستی و انقلاب جاری، میزگرد دوم با حضور: مرجان افتخاری، حسین مقدم و بهرنگ زندی

آنالیز: ریشه‌های خیزش آبادان بعد از ریزش متروپل، واکاوی نقش رژیم و نئولیبرالیسم سرمایه‌داری

آنالیز: مختصات خیزش اخیر مردم ایران و جایگاه اپوزیسیون راست و چپ

میزگرد: نگاهی آماری به جنبش کارگری ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سالی که گذشت

میزگرد: رویکرد جنبش کارگری در مورد بحث حداقل دستمزد و خط فقر؟! گفتگو با سه فعال کارگری

نگاهی به فراز و فرودهای جنبش دانشجویی ایران، با فریبا امیرخیزی، بهرنگ زندی و آرش کمانگر

آسیب‌شناسی جنبش سوسیالیستی ایران، میزگرد اول با حضور: صدیقه محمدی، بهرنگ زندی و حسن بهزاد

آنالیز: وضعیت دستمزد، حقوق و بیمه کارگران در امریکا، گفتگو با بهرنگ زندی

آیا انقلاب ۵۷ ضرورت داشت؟ آیا به انقلابی جدید نیاز هست؟ میزگرد ششم

با دستمزد ۱۳۹۴ گوشت را در خواب ببینید

اعتصاب غذای خشک پناهندگان در مقابل دفتر سازمان ملل در آنکارا

پناهندگان متحصن در مقابل دفتر سازمان ملل