بایگانی

بیانیه تبیینی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نسبت به عوارض حضور روحانیون در مدارس و ت …

بی‌درنگی خِرَدورزی، کشور کنونی ایران چرا نبایست تهدیدی علیه موجودیت غرب و اسرائیل باشد؟، بررسی کو …

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت …

کمدی تراژدی “حکومت شورایی/ شبه شوروی/ شبه کمونیستی دیکتاتوری ج.ا” وقتی حماقت تکرار می شود، دیگ …

برای نجات بشریت، اکنون بایست منشاء شر و نابودی بشریت را ای کشورها و مردمان تمدن مدرن جهانی- یعنی سر …

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

دیکتاتوری

پانوشت اتحاد پرچم: برای اتحاد، چرا پرچم شیر و خورشید نشان؟ نکاتی درباره نقش رام کردن تحوش ایدئولوژی …

آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

سرچشمه و ماهیت نزاع میان اسلام‌گرایی و امپریالیسم

قانون و آزادی بیان

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

ویرایش ۲: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی …

ایران متحد

صلح حقیان: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

 ایدئولوژی چیست – خلقی یا بورژوایی؟

جودیت باتلر: «جنبش ضد هویت جنسیتی یک جنبش فاشیستی است.»

اسلام دینی مستقل یا ایدئولوژی برساخته امویان؟

تنهایی ما را به کجا می‌‌کشاند؟

 پردۀ ایدئولوژی را از روی رابطۀ اجتماعیِ سرمایه کنار بزنیم!

قدرت بی‌قدرتان (بیسینیوم)

مدال های قهرمانی ابزار بهره برداری ایدئولوژیک در ورزش زنان

آن ها نه از زیر پرچم ایران، بلکه از زیر پرچم ایدئولوژی بیرون آمدند؛ در گفتگو با داروین صبوری جامعه ش …

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

«انقلاب ایرانی» یا «دگردیسی ایرانی»، هم ایدئولوژی و هم متدولوژی

دولتمردان در ایران مفهوم امنیت‌ ملّی را دستکاری می‌کنند

صورت‌های ناسیونالیسم در گفت‌وگو با رضا ضیا ابراهیمی به ‌سوی ملی‌گرایی مدنی

فیزیک؛ علیه «جمهوری اسلامی» یا علیه «خدا»؟

اسلام، عامل انحطاط

چرا آن‌ها پیروز می‌شوند؟

ایدئولوژی(ایدئولوژیک)