بایگانی

«سرداری» که رفت و رژیمی که می‌رود!

یادداشت های جنبش کارگری: ایران و آمریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی

یادداشت های جنبش کارگری: اینست اهمیت طبقاتی و تاریخی سفر رضا شهابی

یادداشت‌های جنبش کارگری: «حوادث طبیعی» و مبارزه طبقاتی

یادداشت های جنبش کارگری: چرا باید در مقابل تعرض ارتجاع در ونزوئلا ایستاد؟

یادداشت‌های جنبش کارگری: هنگامی‌که “نظام زیر سوال رفت»!

یادداشت‌های جنبش کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در آغاز راهی که باید رفت!

ضرورت سیاست مستقل طبقاتی

یادداشت‌های جنبش کارگری: در باره سندیکاسازی دولتی و رویکردی نادرست به آن

یادداشت‌های جنبش کارگری: بحران نظام سرمایه‌داری و کارگران در ایران

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

پایان برجام، تعمیق و گسترش بحران در ایران

یادداشت های جنبش کارگری: هر موضوعی همیشه مساله کارگران است

یادداشت‌های جنبش کارگری: اقتصاد سیاسی مبارزه طبقه ما

یادداشت‌های جنبش کارگری: مساله خودکشی کارگران و نیاز به شبکه‌های همیاری