بایگانی

در حاشیه موضع کانال «سرخط» در باره شوراهای اسلامی کار

اوکراین: جنگ سرمایه‌داران، بردگی کارگران و رنج انسان‌ها

نکاتی درباره تقسیم امکانات به هنگام جدایی

مبارزه جاری کارگران، در شرایط عادی و در بحران

در پایان سراب «دمکراسی» و «حقوق بشر»

اعتصاب کارگران نفت، انتظارات اجتماعی و حقایق طبقاتی

«انتخابات» و تعمیق بحران و تشدید مبارزات اجتماعی

کارگران ایران بهمراه کارگران هفت تپه، یک گام اساسی بجلو

در باره «برنامه همکاری جامع ایران و چین»

«فصل افزایش حداقل مزد»، فصل نمایش بی حقوقی مطلق طبقه کارگر

کمونیسم چیست و کمونیستها کیانند؟

فقر و سرکوب در کردستان عراق، و آینده در کردستان ایران

انتخابات در امریکا و طبقات در ایران

یادداشت‌های جنبش کارگری: مبارزه طبقاتی در هفت تپه

بحران بحران‌ها، چه باید دانست و چه باید کرد؟

بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد

«سرداری» که رفت و رژیمی که می‌رود!

یادداشت های جنبش کارگری: ایران و آمریکا، تشدید فزاینده تقابلی ارتجاعی

یادداشت های جنبش کارگری: اینست اهمیت طبقاتی و تاریخی سفر رضا شهابی

یادداشت‌های جنبش کارگری: «حوادث طبیعی» و مبارزه طبقاتی

یادداشت های جنبش کارگری: چرا باید در مقابل تعرض ارتجاع در ونزوئلا ایستاد؟

یادداشت‌های جنبش کارگری: هنگامی‌که “نظام زیر سوال رفت»!

یادداشت‌های جنبش کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در آغاز راهی که باید رفت!

ضرورت سیاست مستقل طبقاتی

یادداشت‌های جنبش کارگری: در باره سندیکاسازی دولتی و رویکردی نادرست به آن

یادداشت‌های جنبش کارگری: بحران نظام سرمایه‌داری و کارگران در ایران

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

پایان برجام، تعمیق و گسترش بحران در ایران

یادداشت های جنبش کارگری: هر موضوعی همیشه مساله کارگران است

یادداشت‌های جنبش کارگری: اقتصاد سیاسی مبارزه طبقه ما