بایگانی

زنانه شدن نیروی کار کشاورزی؛ ویژگی‌ها و چالش‌ها

رابطه‌ی نقش‌های جنسیتی در جامعه‌ی مردسالار و خودکشی

مهمترین چالش‌های زنانِ جهان و ایران در سالی که گذشت، گفتگو با الهه امانی کنشگر و پژوهشگر فمینیست

نادیده انگاری نقش مولفه‌های جنسیتی در سوانح طبیعی ایران

تعمیق شکاف جنسیتی در آموزش؛ فاجعه ترک تحصیل کودکان دختر

عوامل بروز انواع خشونت‌های جنسیتی، اقتصادی و فیزیکی علیه زنان کدامند؟

ملاحظاتی در مورد روایات تجاوز در جهان و ایران

زنان افغانستانی در ایران؛ در منگنه قوانین زن ستیز ایران و کابوس طالبان

زنانه شدن فقر، تنهایی و سالمندی در ایران

شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست

مدال های قهرمانی ابزار بهره برداری ایدئولوژیک در ورزش زنان

کارنامه مردود ایران ۲۵ سال پس از کنفرانس پکن در مورد کودکان دختر

ملاحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران

محرومیت از امکانات درمانی و پزشکی زندانیان مصداق بارز شکنجه و نقض “حق حیات” است

ملاحظاتی پیرامون خشونت و آزار در محیط کار

درهم تنیدگی فرودستی زنان در مناسبات پدرمردسالاری، خشونت خانگی و انگیزه های سیاسی

از گشت امنیت اخلاقی نامحسوس تا گذار از حجاب به بدحجابی و بی حجابی

مبارزه‌ی ما برای برابری جنسیتی و عدالت هیچ مرزی نمی‌شناسد

شبکه‌های اجتماعی، بازوی توانای جنبش‌های اجتماعی