بایگانی

کنشگران صنفی و مدنی، وضعیت جنبش معلمان را بررسی کردند: کنش جمعی پیشرو اما شکننده و آسیب‌پذیر

سیر بلوغ اعتصاب سراسری معلمان : از آذر به بهمن ۱۴۰۰

گسترش فشارهای امنیتی بر اعتراضات معلمان: لزوم باز اندیشی در استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

بیانیه سندیکاهای فرانسه: همبستگی با موج اعتصابات معلمان در ایران

تجمع معلمان در شیراز چگونه پرشور شد؟ثبت یک تجربه موفق از سازماندهی

ثبت یک تجربه موفق از سازماندهی; تجمع معلمان در شیراز چگونه پرشور شد؟

به جز خیابان و اعتصاب راهی برای ملت باقی مانده است!؟

اعتصاب سراسری معلمان

جنبش معلمان و سلاح اعتصاب سراسری: نگاهی به سطح سازماندهی و مسائل تاکتیکی جنبش معلمان

قدر دانی از فرهنگیان کشور به خاطر شرکت در تجمع ۱۷ اردیبهشت

تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور

تصویری: تجمعات سراسری معلمان در تهران و پنجاه شهر دیگر برگزار شد

درحاشیه تحصن۱۰ اسفند فرهنگیان بیش از ۹۵ درصد سایتهای مخابره کننده اخبار اعتراضی در داخل ایران فیلت …