بایگانی

بیانیه شماره ۱۰ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن …

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالان مدنی از اعتصاب کارگران پیمانی نفت ایران

اعلام همبستگی شبکه بین‌المللی سندیکایی با کارگران اعتصابی نفت و معترضان خوزستان

شروع اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران

بیانیه جمعی دانشجویان در همبستگی و حمایت از کارگران نفت و پتروشیمی

گفت‌وگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه

تحلیل اعتراض کارگران پروژه‌ای نفت یک هفته پس از شروع اعتصاب‌های سراسری: نفتی‌ها، می‌دانند چه می …

پشتیبانی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران از اعتصاب‌های سراسری کارگران

زنده‌باد اعتصاب نفتگران!

در حمایت از کمپین بیست ـ ده ۱۴۰۰ – اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، نیروگاهی

تریبون کارگری: اهمیت اعتصاب سراسری نفت وپتروشیمی در مبارزه اجتماعی مردم ایران

اعتصاب کارگران صنایعِ نفت و پتروشیمی فصلی جدید در مبارزات کارگری ایران!

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای صنایع نفت گاز

اعتصاب سراسری ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و نیروگاهی

سقوط در چاه نفت! اهمیت اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت