بایگانی

زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟

گفتمان اصلاح‌طلبی، استمرار استبداد تاریخی

چرا مردم از رهبران مستبد استقبال می‌کنند؟

“معذرت خواهی ” خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش ” حاکمیت دوگانه ” است .

نوشتن، گفتن نیست

استبداد سکوت و مسئولیت زنان کوییر

مقاومت و اعتراض در ایران هم کارساز است/ یادداشتی از ابوالفضل قدیانی

گاندی و استالین ؟!

جامعه مدنی و جامعه زدنی (3)مطلوب ونامطلوب

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

افیون آقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده‌ها

«استبداد و آگاهی طبقاتی»

احضار گذشته برای سرکوب آینده ـ بخش اول ــ جوش‌های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی

واکنش به تجاوز ( قسمت پنجم )

واکنش به تجاوز ( قسمت سوم )

واکنش به تجاوز ( قسمت اول )

لائوتزو از دیدگاه روانکاوی (6)

نسرین ستوده، وجدان آگاه ملتی در بند خفقان استبداد دینی

نه گاندی، نه گوارا

نقش مردم و حکومت در بازتولید استبداد