بایگانی

به هوش باش ای اندیشمند!، پاسخ به کامنت، بازیادآوری لزوم ادامۀ توحش‌زُدایی از حال امروز جهانیان

کمال همنشین بر ما اثر کرد؟!، آفت دُژنام‌گویی و نقش انحطا‌ط‌گرش در فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی و س …

بالانس ژئوپلتیک ایران و اسرائیل، در ضرورت فوری نابودی رژیم ج.ا، دو سر بالانس خاورمیانه، در منگنۀ دو …

فهرستی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، پراکندگی پرشمار باطلی‌ها تا همبستگی حق‌داران، هدف از حکومت گذا …

بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

بودجه ۱۴۰۲ یا توهمات یک حکومت در حال سقوط؟!

فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

بودجه 1402

رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جه …

روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!