بایگانی

آرایش سیاسی رژیم ایران و بن بست در مذاکرات برجام

میزگرد درباره فجایع زیست محیطی در جهان و ایران، علل آن و راه مقابله با آن

اهمیت اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و فراافکنی اپوزیسیون راست

جنبش کارگری و رقابت انتخاباتی غارتگران و رانت خواران و جنایتکاران

گفت‌وگو با محسن حکیمی، نویسنده در ایران، پیرامون نمایش انتخاباتی و مناظره کاندیداهای انتصابی

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد سوم

نمایشی در سیزده پرده! نگاهى آمارى به ۴۲ سال ”انتخابات” ریاست جمهورى در ایران

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد دوم

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد اول گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال چپ

آنالیز: “انتخابات ریاست جمهوری” در ایران، نمایشی در ۱۳ پرده

جنبش کارگری و نمایش انتخابات، گفتگو با کامران ساختمانگر عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج

نگاهی به معیشت و زندگی مردم در بریتانیا و تاریخ جنبش کارگری آن

فاز جدید بحران و جنگ در فلسطین اشغالی، آیا راه چاره‌ای وجود دارد؟

عمق فاجعه در افغانستان، دلایل آن، چشم انداز آن؟ گفتگو با کبرا سلطانی کنشگر حقوق زنان و فعال چپ افغا …

نگاهی به وضعیت دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در بلژیک

رسوایی عضویت رژیم ایران در “کمیسیون مقام زن” در سازمان ملل، گفتگو با نوشین شفاهی و مهرآفاق مق …

نگاهی به دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در فرانسه

نگاهی به دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در آلمان، گفتگو با افسانه پویش

دلایل افشای فایل مصاحبه “ظریف” و تلاش برای داغ کردن تنور مضحکه انتخابات

نگاهی به دستمزد، زندگی و معیشت کارگران و مردم در هلند

نگاهی به دستمزد، زندگی و معیشت کارگران و مردم در دانمارک

ضربات پی در پی اسرائیل به رژیم اسلامی و نفوذ وسیع موساد در ایران

اوجگیری بحران رژیم ایران در آستانه مضحکه انتخابات، تحریم فعال کف خیابان

گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتاب “دشت لیلی” و تاریخچه اسلام سیاسی و چشم انداز جنگ بی پا …

درباره تقاضای برگزاری رفراندم در همین رژیم و کلا مضحکه انتخابات در ایران

آنالیز: وضعیت دستمزد، حقوق و بیمه کارگران در امریکا، گفتگو با بهرنگ زندی

مخالفت با توافقنامه ۲۵ ساله چین و ایران از کدام منظر؟ از موضع راست یا چپ؟

درباره نتایج انتخابات اسرائیل و رشد فرقه گرایی و جریانات راست و مذهبی، گفتگو با بهروز عارفی

سال حساس ۱۴۰۰ و اهمیت گفتمان اثباتی چپ در تاکید بر انقلاب ضداستبدادی، ضدسرمایه‌داری

موج گرانی و اعتراضات کارگری در آستانه نوروز، از خط فقر تا خط مرگ، ابر جنبش مزد