بایگانی

میزگرد دوم – درباره خیزش انقلابی جاری و راهکارهای گسترش جنبش و وظایف ما

میزگرد پنجم: فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟

میزگرد چهارم: فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟

میزگرد سوم: فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟

فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟ (میزگرد دوم)

میزگرد اول – فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟

اول ژوئیه روز ملی کانادا، حقایقی درباره تاریخ یک استعمار و نسل‌کشی

درس‌های اصفهان، فاز کنونی جنبش، بحث دفاع مشروع و توهم انقلاب‌گریزی و مبارزه مسالمت‌آمیز

نگاهی به فراز و فرودهای جنبش دانشجویی ایران، با فریبا امیرخیزی، بهرنگ زندی و آرش کمانگر

دیالوگ هفته: رژیم اسلامی در چنبره بحران‌ها، در محاصره جنبش‌ها

آرایش سیاسی رژیم در دو جبهه: فاشیسم و فریب در داخل، تعامل و تهدید در خارج

سقوط تدریجی افغانستان، چشم انداز جنگ داخلی طولانی و وظیفه سنگین صدای سوم

ابرچالش‌ها، ابرجنبش‌ها، بدیل آنها، بدیل ما؟ – گفتگوی آرش کمانگر با پروین اشرفی و شادیار عمرانی

سه معضل در انقلاب نوین ایران: قوه قهریه رژیم، سیاست “همه با هم” و مسئله رهبری

آرایش سیاسی رژیم ایران و بن بست در مذاکرات برجام

میزگرد درباره فجایع زیست محیطی در جهان و ایران، علل آن و راه مقابله با آن

اهمیت اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و فراافکنی اپوزیسیون راست

جنبش کارگری و رقابت انتخاباتی غارتگران و رانت خواران و جنایتکاران

گفت‌وگو با محسن حکیمی، نویسنده در ایران، پیرامون نمایش انتخاباتی و مناظره کاندیداهای انتصابی

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد سوم

نمایشی در سیزده پرده! نگاهى آمارى به ۴۲ سال ”انتخابات” ریاست جمهورى در ایران

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد دوم

نمایش انتخابات در ایران از منظر چپ – میزگرد اول گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال چپ

آنالیز: “انتخابات ریاست جمهوری” در ایران، نمایشی در ۱۳ پرده

جنبش کارگری و نمایش انتخابات، گفتگو با کامران ساختمانگر عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج

نگاهی به معیشت و زندگی مردم در بریتانیا و تاریخ جنبش کارگری آن

فاز جدید بحران و جنگ در فلسطین اشغالی، آیا راه چاره‌ای وجود دارد؟

عمق فاجعه در افغانستان، دلایل آن، چشم انداز آن؟ گفتگو با کبرا سلطانی کنشگر حقوق زنان و فعال چپ افغا …

نگاهی به وضعیت دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در بلژیک

رسوایی عضویت رژیم ایران در “کمیسیون مقام زن” در سازمان ملل، گفتگو با نوشین شفاهی و مهرآفاق مق …