بایگانی

نگاهی به رمان «سیذارتا» از هرمان هسه

“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”

ترور رسانه ای و گفتمان مرکزگرا

توفان تویتری در حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و هیأت تحریریه نشریه گام و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

“همه با هم”؟!

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

توفان توییتری برای آزادی فرنگیس مظلوم

سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،

نوارِ متحرک علیه شاملو

عشق عمومی

شعری که زندگی‌ست

منطقه کرمان نه مکان مهرپرستان بلکه جایگاه پرستندگان ایزد جنگ و رعد بهرام بوده است

سلطان سبلان و هرم کوه همان اوشیدم و اوشیدرن (هوکرِ) اوستا هستند

ماهی

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

در آستانه

“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.

کاشفان فروتن شوکران

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

زادروز والتر بنیامین و ژاک دریدا

نگاهی به کتاب جنگ و صلح از تولستوی

دختر جبر: زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی

زاد روز “وودی گاتری” ، سرایشگر “روح امریکا” و پدر موسیقی اعتراضی

زادروز “پابلو نرودا”, شاعری‌ که درد‌های آمریکای لاتین را می‌‌سرود.

رضا مرادی غیاث آبادی

مجسمه‌های مرجوعی انگلستان به افغانستان تقلبی هستند

حلقه محاصره اقتصادی به دور جمهوری اسلامی تنگ تر می شود

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

در سوگ ترور میرزاده عشقی