بایگانی

من خدای اعلای شمایم پس ولایت مطلقه می‌جویم!

حکومت دینی

به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: تنوع درسازمان یابی ک …

بحران نه استثناء که قاعده است!-به مناسب فاجعه کشتارسیل در آلمان

نه به طالبان، نه به حکومت فاسد، ‌زنده باد قدرت اعتراض مردم!

بحران سرمایه‌داری در «تئوری‌های ارزش اضافی»

دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه، نویسنده و مترجم

تأثیر انقلاب اکتبر بر علم و فلسفۀ علم در ایران

راز «زن هیستریک» و «گُفتمان هیستریک ایرانی»!

توهم “عمق” تئوریک

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم «انتخاباتی»

انعطاف ناپذیری ملاتاریا، ذاتی دولت توتالیتر و کارپذیری کامل ملت

راز جذاب و تراژیک بدن نمایی یا تن نمایی!

رضا مرادی غیاث آبادی

ناسیونالیسم چگونه انسان‌ها را تحریک به جنگ می‌کند؟

جهنم همین نزدیکی‌هاست: درباره تغییرات شتابان اقلیمی و تخریب محیط زیست

درون و بیرون فرهنگ استبداد تا فرهنگ از سکون رها

پرسش از امکان روشنفکری

منزلگاه پویایی انقلاب عمومی و ضرورت‌های آن

به بهانهِ باز نشرِ Mein Kampf، درس‌هائی که هنوز می‌توان از کتابِ هیتلر آموخت

اعتصاب سراسری کارگران نفت ادامه‌ی قیام آبان است

انسان طراز تمدن اسلامی

از تعینات ‘بازتابی’ و تعینات ‘مفهومی’ تا ‘ایده’

 چیستی آزادی و کیستی انسان؟

رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس. ویراست دوم

خشکیدن سیاست در ایران بی آب – ‎‎‎۲۸ خرداد ۱۴۰۰=۱۸ جون ۲۰۲۱ – دکتر کورش عرفانی

تولید سناریو پارانوییک بعد از انتخابات تُف سر بالا است!

سندروم «درماندگی آموخته شده‌ی» ملت و دوران ما!

انتخابِ انتخابات

شناسایی عناصر «جامعه‌ی بدیل» در گروندریسه

رادیکالیسم به مثابه جریان ضدسیستمی

از ناامیدی تا امیدواری, آینده سرمایه‌داری مرگ انسانیت است