بایگانی

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

فقدان رهبری بشریت در کارزار جهانی علیه ویروس کرونا

علیه اخاذی مضاعف؛ پناهجویان به مثابه تهدید و فرصت توامان

زیست کرونایی

همبستگیِ آسیب‌دیدگان آنگاه که با شکنندگیِ خود رویاروی می‌شویم

برخاستن تیامات

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!

Emel Mathlouthi – Rescuer

صدارت – گفتگویی (۲) با هموطنان در باره بحران ویروس کرونا

اقتدارگرایی در زمان ویروس کرونا

دکتر رحیم یوسف پور را تنها نگذاریم

ویروس کرونا, بحران و مبارزهء طبقاتی: دعوت به بحث و تبادل نظری اینترنتی (به انگلیسی).

مرثیه‌ای برای “برکین الوان” – گروپ یوروم

هلین بولک یکی از اعضای گروه موسیقی انقلابی “گوروپ یوروم” پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان باخت

کرونا، فرصتی نو برای “تغییر سامان پذیری جامعه”

اوضاع سیاسی کنونی و ضرورت تشکیل بلوک سوسیالیستی – کارگری فراگیر

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

باد بی نیازی سروش

قانون جنگل، داروینیسم، نئوالیبرلیسم و کرونا

کمون پاریس در مقابله با بحران‌ها چه درسی برای ما دارد؟

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی

چرا از مرگ می‌ترسیم؟

جلوه هایی از مقاومت فرهنگی مردم در مقابل کرونا

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

اخلاق اجنه

بازتعریف “ایران” در سایە خیزش‌های اخیر و کرونا

کوئیر‌فمینیسم چیست؟

زیست‌سیاست از پایین، با همبستگی و عمل جمعی؛ جایگزینیِ در مقابل زور و اجبار