بایگانی

در باب کرونا ، یورگن هابرماس ، منبع : مصاحبه ی مارکوس شوئرینگ در گاهنامه ی فرانکفورتر ، ۱۰ آوریل ۲۰۲ …

مروی بر گفتگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کورونا از نگاهی تاریخی

دو جستار در باب تفاوت رادیکال «شرارت و سبکبالی شیطانی» جوکر «واکین فینیکس»!

احمد کسروی و دشواره‌ی سنجشِ نقادانه‌ی ادب پارسى

سه گام برای دستیابی به «نقادی و اندیشیدن» قوی، ساختارشکن، نوآفرین!

ارزش: کالا، پول و سرمایه – استنتاجی دیالکتیکی از کتاب کاپیتال کارل مارکس

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

زنان، بازندگان یا برندگان نئولیبرالیسم؟

شاهنامه

بحران بحران‌ها، چه باید دانست و چه باید کرد؟

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

سوسیالیسم بدیل رهایی بخش مردم استثمار شده و ستمدیده

عادی‌سازی کرونایی؛ ایدئولوژی ترس چگونه عمل می‌کند؟

دوستی‌ بدون احتمال آسیب وجود ندارد؛ فهم ژاک دریدا از دوستی

کرونا، بحران و پایان نئولیبرالیسم

عشق، سکس و ازدواج، در گفتمان‌های قدرت

بتوارگی کالایی، افيون اجتماع

مارکس-انگلس، مارکس یا انگلس

جستارهایی در باب « رخداد کرونا»!

مفهوم مادّه در فلسفه و علم

سخنرانی پایانی ژک لکان در اختتامیه‌ی کنگره‌ی «انتقال»

خشونت در قبال نادیده‌گرفته‌شدگان به گاه بحران سلامت

پزشکی به مثابۀ دین

چرا کتاب کاپیتال کارل مارکس یک اثر علمی هست؟ و نیز درباره دیالکتیک [ذات، پدیدار]

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه …

عبدالکریمِ سروش و فلسفه ى علم در ايران

کارل مارکس و قدرت تجرید

نوشتاری از ژک لکان: «کانت با ساد»

در باب موقعیت اپیدمیک

در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)