بایگانی

«انقلاب ایرانی» یا «دگردیسی ایرانی»، هم ایدئولوژی و هم متدولوژی

“دستاشو مشت کرده” – هیچکس

قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷

نگاهی به رمان مادر از ماکسیم گورکی

نئولیبرالیسم، ایدئولوژی ای که مسبب مشکلات ماست

دکترین شوک

زیبایی شناسی قیام آبان ماه

در مورد خشونت و دستورالعمل “پرهیز از خشونت”

انقلاب علیه انقلاب: تحلیلی بر‌ جنبش اعتراضی مردم

مسئله هویت − جلسه سخنرانی و پرسش‌‌ و پاسخ در کلن

دفتر یازدهم خرمگس، ویژهء جامعهء مدنی و توسعهء پایدار، منتشر شد

ناسیونالیسم خارجی

بررسی کتابِ «ایرانیت، ملیت، قومیت»

«بانک‌های سوخته» از چه حکایت می‌کند؟

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

محسن نامجو و خط کشیدن دور ایران

حق به شهر حق به مرکزیت است

من، سوژۀ فلسفی: منِ (دروغین)، سوژۀ (خیالیِ) (اسطورۀ) فلسفی

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

علم اندیشیدن

از نظریه‌ی ارزش مارکسی چه‌ می‌توانیم بیاموزیم؟

لبنان 2019

جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹‎

علیرضا مناف‌زاده: مفهوم ایران − دو وبینار

نگاهی به رساله “ادبیات چیست؟”از ژان پل سارتر

گردهمائی روان‌شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

«ای قوم به حج رفته… بیایید بیایید»! (در پاسخ به آذرخش)

‏از دیو دَد ملولم و انسانم آرزوست

روشنفکران و کارگران

مرزهایِ اندیشه

تاملات فلسفی پیرامون خدمت سربازی