دیدار معنوی مثنوی ــ شیر هَجر (بخش نخست)

چون زنم دم؛کآتش دل تیز شد 
شیر هَجر آشفته و خونریز شد