دیگه تمومه ماجرا! (بخش اول)

چرا رژیم اسلامی در دل بحران‌های ادواری خویش، مرتب درحال سناریوسازی امنیتی است؟!