هایدگر فیلسوف هستی‌ ستیز (۱۱)

هایدگر در اولین ساعات درسی اش در مقام رئیس دانشگاه از “پیکار” سخن می گوید و این پیکار تنها به محیط دانشگاه نباید محدود بماند، بلکه الگوی تغییر شکل برای تمام جامعه شود.